دستگاه بتونی پیش ساخته که برای فروش استفاده می شود