تجهیزات استفاده از تجهیزات سنگین در تجهیزات محدود استفاده می شود